HV
Finance.ee
Avaleht | Kontakt | KĂĽsitlus | Foorum
 
Autor Sőnum
Dividendid 2019 - 20.11.2018 17:39 Toon ära A. Kindsigo näite:
2018 maksti dividende 9000
Ettevõttes on 1 eraisikust osanik
2019 makstakse dividende 5000
Ettevõtte maksukohustus 3000*14/86 = 488,37
2000*20/80=500.
Ehk et dividendi tulumaksu peab ta maksma 988,37 eurot

Aga selle osa pealt mis läks soodusmääraga maksustamisel peab ta 7% kinni pidama
3000*0,07=210 eurot veel lisaks
Nii et tegelikult võib omanikule välja maksta 2000+3000-210=4790.

Minu kĂĽsimus. Mis summa kirjutada dividendi otsusesse 5000?, 4790?

Kuidas on üldse raamatupidamises sellisel juhul kanded? Mis summa läheb kasumiaruandes dividendi tulumaksu reale?

Kui ettevõttes on näiteks juriidilisest isikust omanik 50% ja eraisikust omanik 50%, siis kui makstakse välja võrdses summas dividend, siis on tegelikult juba valesti tehtud või? (muidugi sel juhul kui ka 2018 maksti dividende) Ehk et võrdsete osaluste korral osanikud ei saa võrdses summas raha kätte. Muidugi on iga ahela lõpus kusagil füüsiline isik. Nii et kui alguses saab juriidiline isik rohkem, siis lõpus tuleb ikka 7% kinni pidada. Kellele seda jura küll vaja oli???? Miks ei võik see 14 % olla vabatahtlik
Re:Dividendid 2019 - 21.11.2018 09:06 Kaisa kirjutas:


Minu kĂĽsimus. Mis summa kirjutada dividendi otsusesse 5000?, 4790?

Kuidas on üldse raamatupidamises sellisel juhul kanded? Mis summa läheb kasumiaruandes dividendi tulumaksu reale?


Dividendide väljamaksmise otsuses on nagu vanasti, 5000, edasi on juba maksustamise probleem. Juhul, kui osa sellest summast maksustatakse ettevõtte tulumaksuga uue korra järgi väiksema määraga, siis eraisikule makstavatest dividendidest peetakse omakorda tulumaks kinni. Mina teeksin eraisikule makstavatelt dividendidelt bilanssi eraldi tulumaksukonto, sest see on tema isikustatud tulu pealt tulumaks ja kasumiaruandesse ei peaks minema. Kasumiaruandes dividendide tulumaksu reale paneksin üksnes ettevõtte tulumaksu, ettevõtte kulu, antud juhul väiksema määraga arvestatult.
Väiksem tulumaksumäär on välja mõeldud vaid ettevõtete vahel arveldusteks, et välisfirmad rohkem dividende võtaksid ja vähekenegi me riigile tulumaksu maksaksid, eraisikule pannakse täie mõõduga nagu senini, et tulumaks eraisikule makstavatelt dividendidelt kokku ikka 20% ettevõttest ära makstaks (osaliselt ettevõtte jaoks vähendatud määraga + eraisikust saaja tulumaksu osa).
Loodan, et kui on tegemist vaid eraisikutest omanikega, lastaks valida, kas tahetakse uute maksumääradega arvestama ja mängima hakata või lasta vanaviisi edasi, dividendid määraga 20/80 ettevõtte poolt maksustatult ja eraisik saab oma osa kätte nagu mullu.
Re:Dividendid 2019 - 21.11.2018 10:28 Enamasti omanikud enne maksavad dividendid välja ja siis jõuab asi raamatupidamisse, ehk et toodud näite korral makstakse 5000 otsuse korral ka 5000
välja. Siis peab kinnipidamist hakkama "ülespoole" arvestama ja tegelikult peaks otsuses olema 5210 eurot?

Seminaril küll räägiti et vaba valikut ei ole - see triangel tuleb kõigil läbi käia kes 2018 on dividendi maksnud
Re:Dividendid 2019 - 21.11.2018 12:13 Pigem tekib küsimus: mis on regulaarselt makstavad dividendid? Kui firma ühel aastal maksab 100000 ja teisel 10000, kolmandal üldse mitte, siis mismoodi neljandal aastal arvet peaks pidama? Pisike erafirma pole mingi suur laev, et kõik aastad oleksid ühesugused vennad.

Tulumaksuseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/123102018003
§ 12. Residendist füüsilise isiku tulu
(2) Füüsilise isiku maksustatava tulu hulka ei kuulu §-de 48–53 alusel maksustatavad erisoodustused, kingitused ja annetused, dividendid või muud kasumieraldised, välja arvatud § 50.1 alusel maksustatavad dividendid ja kasumieraldised.
§ 41. Väljamaksed, millelt peetakse kinni tulumaks
Tulumaks peetakse kinni:
7.2) füüsilisele isikule makstud dividendilt või muult kasumieraldiselt, kui see on § 50.1 alusel maksustatav dividendi maksva äriühingu tasemel või dividendi maksmise aluseks olevat kasumit jaotanud äriühingu tasemel ja kui see ei ole maksustatav § 50 lõike 1 alusel (§ 18 lõige 13 ja § 29 lõige 7.1);
§ 50. Tulumaks dividendidelt ning muudelt kasumieraldistelt
(1) Residendist äriühing, sealhulgas täis- ja usaldusühing, maksab tulumaksu dividendide või muude kasumieraldistena jaotatud kasumilt nende väljamaksmisel rahalises või mitterahalises vormis, arvestades §-s 50.1 sätestatut.
§ 50.1. Tulumaks regulaarselt makstavatelt dividendidelt ja muudelt kasumieraldistelt
Kalendriaastas jaotatud kasum, mis on eelmise kolme kalendriaasta keskmisest jaotatud kasumist, millelt residendist äriühing on § 50 lõigete 1 ja 2 või käesoleva paragrahvi alusel maksnud tulumaksu, väiksem või sellega võrdne, maksustatakse § 4 lõikes 5 sätestatud määraga.
Kolme kalendriaasta keskmise jaotatud kasumi arvutamisel ei võeta arvesse § 50 lõike 1.1 alusel tulumaksust vabastatud dividendi, § 50 lõike 21 alusel tulumaksust vabastatud väljamakset ega § 50.2 alusel maksustatud kasumieraldist.
§ 4. Maksumäärad
4) Paragrahvi 18 lõikes 13 nimetatud juhul on tulumaksu määr 7%.
(5) Paragrahvides 47.1 ja 50.1 nimetatud juhul on tulumaksu määr 14%. Paragrahvis 50.1 nimetatud juhul jagatakse maksustatav summa enne maksumääraga korrutamist arvuga 0,86.
Re:Dividendid 2019 - 21.11.2018 19:28
Pigem tekib kĂĽsimus: mis on regulaarselt makstavad dividendid?

Oluline on kas makstakse, mitte kui palju makstakse. Maksad 4+ aastat järjest, on regulaarne, jääb üks aasta vahele, siis on varieeruv.
Vt näidet eelnõu seletuskirjast https://www.employers.ee/wp-content/uploads/Tulumaksuseadus-SK.pdf
Re:Dividendid 2019 - 21.12.2018 11:04 Lugedes eelneva lingi näidet 2, seal kirjas:
Esimesel aastal jaotab äriühing 100 000 eurot kasumit (brutosumma, mis sisaldab
tulumaksu), millest on 60 000 maksuvaba (kuna äriühingu saadud dividendile rakendub
vabastusmeetod) ja 40 000 maksustatav. Esimesel aastal on maksumäär 20%. Kinnipeetav
tulumaks on 0%. Tulumaksukohustus on 40 000 x 0,2 = 8 000. Väljamakstav dividend on sel
juhul 32 000.
Teisel aastal jaotab äriühing 100 000 eurot kasumit (brutosumma, mis sisaldab tulumaksu),
millest on 50 000 maksuvaba ja 50 000 maksustatav. Eelmisel aastal oli äriühingu jaotatud
maksustatav kasum 40 000. 1/3-le sellest summast rakendub 14% määr. 13 333 x 0,14 =
1867. Madalama määraga maksustatud dividend on 13 333 (jaotatud kasum) – 1867
(tulumaks) = 11 466. Kinnipeetav tulumaks on 11 466 x 0,07 = 802. Ülejäänud jaotatavale
kasumile rakendub 20% määr. 36 667 x 0,2 = 7333. 20% määraga maksustatud dividend on
36 667 (jaotatud kasum) – 7333 (tulumaks) = 29 334. 20% määraga maksustatud dividendilt
tulumaksu kinni ei peeta.

Jääb arusaamatuks, kui väljamakstud dividende 2018. aastal on 32000 eurot, siis koos makstud tulumaksuga (32000*20/80=8000) tuleb arvestuse aluseks võtta 2019. aastal 40000? Kas 14% määr ei tähenda mitte 14/86?
Re:Dividendid 2019 - 15.01.2019 16:41 Kui ettevõttel on vaid üks või mitu eraisikust dividendisaajat, kas siis ei võiks see dividendiarvestus käia nagu varem:
otsustati maksta 5000 ühikut, kasumiaruandesse tulumaks 1250 (20/80), väljamaks osanikele kokku 5000 ja tulumaks riigieelarvese väljamaksekuu TSD deklaratsioonis.

Minu esimene küsimus on, et kui mul on tavaline, eelpool nimetatud väikeettevõte, kes maksab dividende siios kui tulu tekib ja see on otstarbekas, kas ma siis pean tegelema ka selle seadusetegijate poolt ära väänatud arvestusega.

Ja teine küsimus on, et kas ma otsusten maksta 5000 ja maksan selle 5000 välja või PEAN otsustama 6120 ja väljamaksel panen seletusse , et tulumaks on eraisikul kinni peetud. Sellisel juhul läheb ju ka tulumaks kohe maha jaotamisele kuuluvast kasumist ja ei periodiseeru enam otsuse tegemise majandusaastasse.
Re:Dividendid 2019 - 15.01.2019 19:52 1. Jah pead selle väänatud arvestusega tegelema, kui 2018. aastal dividende maksid.
2. Jah, otsusesse paned dividendide väljamakseks 5000, eraisiku tulumaks on eraisiku rida.

Kui olete otsustanud 2019.a. välja maksta dividende eraisikutele 5000 ja salvestad selle summa TSD lisa 7 esimesele reale, siis e-maksuamet arvestab ise välja summad ridadele 7009 ja 7010 ehk madala määraga ja tavamääraga maksustatavad dividendid. Nende summade alusel arvestab lisa 7 ka ettevõtte tulumaksu dividendidelt 14/86 ja 20/80 ning liidab need kokku.
Eraisiku madalama maksumääraga osadelt dividendidelt võetav tulumaks läheb arvestamisele INF 1-s. Tõenäoliselt iga eraisiku kohta tuleb vormistada INF 1 peal 2 eraldi rida, üks väljamakseliigiga MDK, summa lisa 7 realt 7009 ning selle alusel arvestab programm -7% tulumaksu ning näitab isiku tulumaksusumma ja teine rida sama isiku kohta väljamakse liigiga DK, summa lisa 7 realt 7010, millelt tulumaksu eraisikult ei arvestata.
Eraisikutele makstavatelt nö. netodividendidelt 5000-lt lahutad eraisiku dividendidelt arvestatud-kinni peetud tulumaksu ja ülejäänud summa maksad neile välja.
Sellise jaburuse väljamõtleja kohta pole lihtsalt sõnu ....
Re:Dividendid 2019 - 16.01.2019 09:23 Tänud, Sirle, et selgitasid, kuidas uus skeem praktikas töötab.
Ainuke, mida ma oskan selle peale kosta, on anna kannatust ja palju õnne meile kõigile raamatupidajatele ja teenuse osutajatele, kes avastavad need makstud dividendid pangaväljavõtet töödeldes.
Re:Dividendid 2019 - 16.01.2019 10:27 Järelikult peab ootama maksuhalduri selgitust INF1 täitmise kohta, kui dividendi saajaks on eraisik.
Jääb arusaamatuks, milline jaburuse aste käima läheb juhul, kui 2018 aastal on dividende välja võetud aga nüüd 2019 aastal ei võta sentigi. Kas sel juhul 2020 aastal makstavad dividendid on mitteregulaarsed?
Re:Dividendid 2019 - 16.01.2019 10:32 Jah, kui tuleb ĂĽks aasta auku sisse, siis enam regulaarne ei ole.
Põhimõte on nagu toidupoes - osta 3 saad ühe odavamalt.
Re:Dividendid 2019 - 16.01.2019 11:38 mis te ajate asja keeruliseks nende dividendidega
tehke väljamakse puuduva algdokumendi alusel võ kingitus lemmikloomale
ja tasuge selle pealt vajalik tulumaks
siis pole vaja nende arvutustega jamada, raha kulu mis riigile maksta on sama. riik on oma osa saanud.
Re:Dividendid 2019 - 16.01.2019 14:46 Ka mina arvan niimoodi.
Kui rahandusminister on sellise supi keetnud, siis meie ei hakka seda sööma.
Mina ei hakka välja võtma dividende enne,kui 3 aasta pärast. Ehk siis on kõik muutunud.
Teen endale muid väljamakseid või võtan raha kassasse. Punkt.
Re:Dividendid 2019 - 05.02.2019 15:33 Tegin just esimese TSD jaanuaris makstud dividendide kohta. Täiesti arulage süsteem. Pangakontolt makstud summale tuleb kõigepealt liita see 7% ja siis INF1 peale ka brutosummades, et programm saaks eraisiku tulumaksu omakorda maha võtta. Ja siis need kaks lehte omavahel ei klapi, sest koondsummalt arvutatud tulumaks ei klapi sendipealt sellega, mis teisel lehel olevate erinevate isikute tulumaksud kokku. Jeesus küll, ma ütlen. Lõppkokkuvõttes maksab ettevõte natuke rohkem tulumaksu kui varem ja minul läks aega 3 korda rohkem. Ei taha teada, mis siis saab, kui tuleb see kuu, kus on osaliselt üks ja osaliselt teine tulumaksumäär. Kuidas ma selle tagurpidi arvutuse siis küll klappima saan.
Re:Dividendid 2019 - 05.02.2019 21:12
Täiesti arulage süsteem. Pangakontolt makstud summale tuleb kõigepealt liita see 7% ja siis INF1 peale ka brutosummades ...

Arulage süsteem tõesti.
Lihtsam on suurendada 7% välja makstava dividendi summat. Ehk siis kõigepealt lisas 7 välja makstud summa, nt 1000. Seejärel inf-s 1000 koodiga MDK ning tekkinud kinni peetud tulumaksu kulu lisad raamatupidamises välja makstud dividendidele.
Minul õnnestus see skeem kõigile oma klientidele maha müüa.
Re:Dividendid 2019 - 05.02.2019 21:21 st et tekkinud tulumaksu kannad kulusse, mitte ei lisa välja makstud dividendidele, sorry!
Re:Dividendid 2019 - 06.02.2019 09:32 Kes tahab eelnevalt (nt väljamakse tegemisel) hakata rakendama kõrgemat matemaatikat, siis TSD lisal 7 on kavalalt ristikese alla peidetud info, mis on maksuametil teada madalama maksumäära rakendamiseks - nii summa, millele kohandub soodusmäär kui juba kalendriaastal soodusmääraga deklareeritud summa jms.
Re:Dividendid 2019 - 06.02.2019 09:52 Viimase aja maksuseadused on tekitanud väga palju segadust. Pole vist enam maksuliikigi, millega jura pole. No tõesti, kas poleks võinud jätta teatud käibe ja osanike arvuga osaühingutele alles valiku, kas jätta alles vana korra järgi dividendide maksustamine või minna üle uuele segasele süsteemile.
Ise saan ühelt eesti börsiettevõttelt "suure" summa aastas, umbes 25 eurot, dividende. Mul puudub kujutlusvõime, kuidas sealses raamatupidamises TSD-d täitma hakatakse ja iga pisiaktsionäri andmeid TSD lisas topelt kirja panema.
Mul näiteks ei ole sellist raamatupidamisprogrammi, mis dividendide tulumaksu kahel erineval moel välja arvestaks ja mida saaks failiga e-maksuametisse saata. Muudkui toksi ühe kaupa ja topelt dividendide saajate andmeid lisadesse. Lisaks muidugi veel vahed nende tulumaksude koondsumma ja üksikute dividendisaajate tulumaksude osas.
Hirmsasti on deklareeritud bürokraatia vähendamisest, kuid asi läheb järjepidevalt hullemaks. Kas mitte eelmine maksudirektor ei öelnud, et varsti pole raamatupidajaid enam vaja, neil sellised programmid, mis kõik maksud juba ise ära arvestavad. Ettevõtluskontoga võib-olla tõesti, kuid seda kontot ei soovitaks vihavaenlasele kah mitte, puudusi on sel oluliselt rohkem kui midagi head.
Re:Dividendid 2019 - 06.02.2019 10:05 Sirlele:
eriti seksikas kujuneb juhtum, kui ettevõte saab soodusmääraga maksustatud dividende, aga maksab need edasi eraisikule. Sellisel juhul tulumaksu ta maksma ei pea, küll aga peab eraisikule makstavalt summalt kinni pidama 7% tulumaksu.
Mulle hakkab järjest enam tunduma, et maksusüsteem liigub selles suunas, et maksuamet teab kõike ja arvutab välja, sinu asi on ainult noogutada ja arvutatud summa ära maksta.
Re:Dividendid 2019 - 06.02.2019 19:00 Nii ongi ju, kui ma näen, et ettevõte on füüsilisele isikule välja maksnud 4500 eurot, siis välja kuulutatud dividendisumma on ju 4838.71!? Või ma olen millestki väga valesti aru saanud? Mul ei ole seda hirmu ka, et keegi enne dividendi makset hakkab minuga nõu pidama, kui palju see tulumaksu osa oligi, etttevõtja tahab oma netosummat kätte saada ja kogu lugu, tema ei taha hakata sellelt summalt veel tulumaksu tasuma, miks ei või see tulumaksuosa ettevõtte kanda jääda? Nii väheneb jaotamata kasum ka ju palju jõudsamalt... Umbe segadus ikka...
Re:Dividendid 2019 - 06.02.2019 22:47 Minul ongi see eriti sexi juhtum. Kuidas ma ka ei püüa, ikka tekib A-lt saadud divide eraisikule välja maksmisel firmal B maksukohustus. See ei saa ju õige olla ... või saab?
Re:Dividendid 2019 - 07.02.2019 08:38 on küll õige - kui A maksustab dividendid soodusmääraga, siis B peab kinni pidama tulumaksu, kui teeb väljamakse eraisikule.
Re:Dividendid 2019 - 07.02.2019 08:39
ettevõte on füüsilisele isikule välja maksnud 4500 eurot, siis välja kuulutatud dividendisumma on ju 4838.71!?

Võib, aga ei pea. Kui jooksva aasta kasum kannatab tulumaksu kulu välja, siis võib dividendideks maksta kogu eelnevalt kogunenud kasumi.
Re:Dividendid 2019 - 07.02.2019 09:17 Minu meelest tuleb nĂĽĂĽd kĂĽll off-shorede aeg tagasi
ja mitte üldse selle pärast, et Eesti riigile mitte maksumaksta, vaid nii on lihtsam
Näiteks kui § 52 lg 2 p 5 alusel anda laenu off-shore firmale ja maksta sellelt korrektselt tulumaks ära, siis on ju tulumaks täpselt sama, nagu oleks dividendidelt
aga deklareerimine on 10x lihtsam..
et siis... miks mite..
Re:Dividendid 2019 - 07.02.2019 11:20 to dividendid:
veel lihtsam on kanda raha lihtsalt üle ja maksustada kui puuduva algdokumendita väljamakse
Re:Dividendid 2019 - 07.02.2019 23:03 Mõtlen, mis ma mõtlen, aga ei saa sellele rotiplika pakutud variandile pihta. Kui eraisikule on pangakontolt üle kantud 1000 dividende, kuidas sa siis saad INFile ka 1000 kirjutada? Kas saaksid selle palun täpsemalt lahti kirjutada, mis kanded sa raamatupidamises teed?
Re:Dividendid 2019 - 07.02.2019 23:12 et ta kannab tulumaksu lihtsalt kuluks, aga see ei ole vist väga ok.
Re:Dividendid 2019 - 08.02.2019 10:25
Kui eraisikule on pangakontolt ĂĽle kantud 1000 dividende, kuidas sa siis saad INFile ka 1000 kirjutada?

Toksin klaviatuuril ĂĽks-null-null-null

Tekkinud tulumaksu kannan kuluks D kulu K maksuvõlg

Jah, võib-olla ei ole kõige ausam lahendus. Aga ma arvan, et suurendada väljamakstavate dividendide summat ja sellega ettevõtte tulumaksu kulu ei ole ettevõtja seisukohalt ka väga aus.
Re:Dividendid 2019 - 08.02.2019 11:15 Kui seadus ütleb, et tulumaks tuleb dividest enne väljamaksu maha võtta, siis ei ole ettevõttel midagi aususest pobiseda.
Re:Dividendid 2019 - 08.02.2019 11:16 Maksuamet seda küll alla ei neela. Mina muretseks just sellepärast, et kas MA ei hakka pärast ütlema, et inimene on saanud maksuvabalt selle tulumaksuosa võrra rohkem raha kätte ja küsib selle pealt eraisikult veel tulumaksu lisaks? Mul ei ole tegemist tuhandete, vaid kümnete ja sadade tuhandetega ja siis sellist nalja küll teha ei saa.
Re:Dividendid 2019 - 08.02.2019 11:35 Eks kõik sõltubki asjaoludest ja isikutest ja nende omadustest.
Ilmselgelt ühest lahendust pole ja kõik lahendused kõigile ei sobi.

Kui võtame nt väljamakse 1000 €, siis:
a) tavamääraga ettevõtte tulumaksu kulu 1000*20/80 = 250
Eraisiku aastatulusse arvutatakse 1000

b) soodusmääraga 1000*14/86 = 140, kinnipeetav tulumaks 1000*0,07 = 70, tulumaksu kulu kokku 210
Eraisiku aastatulusse arvutatakse 1000

c) soodusmääraga 1075,27*14/86 = 175,04, kinnipeetav tulumaks 1075,27*0,07 = 75,27, maksukulu kokku 250,31
Eraisiku aastatulusse arvutatakse 1075,27

Asjaolu, et eraisiku aastatulusse arvutatakse suurem summa võib omakorda suurendada tulumaksu kulu. Seda küll omaniku/eraisiku jaoks, mitte enam ettevõtte jaoks.
Re:Dividendid 2019 - 08.02.2019 12:33 Jah, kuigi sellise varjatud maksustamisena see seadusemuudatus ongi mõeldud, täita tuleb seda ikka. Ei saa öelda, et kahjulik ja laveerin mööda. Ok, kui iseenda firmas, eks siis tead mis teed. Aga vähemalt mina nii rikas raamatupidaja ei ole, et aastate pärast koos intressidega seda teistele korraldatud kokkuhoidu kinni maksta.
Re:Dividendid 2019 - 08.02.2019 14:55 Usun, et see ongi olnud seaduse väljamõtlejate eesmärk, lükata osa maksukohustust eraisikutele, dividendide maksustamise põhimõte on ühe lihtsa trikiga pea peale pööratud. Ma imestan,et see teema veel laiemalt arutlusel ei ole, sest tegelikult on see vaikselt tehtud sigadus, ei muud, just see kohustuslikkus, sul ei ole võimalust dividende maksustada endist viisi, surutaksegi peale see 14+7 ja jutt käib juurde, et nüüd soodsam.
Re:Dividendid 2019 - 08.02.2019 15:30 aga meie ettevõtjate hääl nagu ikka kuhugi ei ulatu
http://podcast.kuku.postimees.ee/podcast/maksumaksja-2019-01-29/
Re:Dividendid 2019 - 08.02.2019 17:53 Arvestades, kui palju on ainuomanikest mikroettevõtjaid, kellel on raha jaoks on üks suur tasku, siis soodus tuleks topelt jutumärkidesse kirjutada.
Pigem ikka saab riik mõned sendid rohkem ja ettevõtjal pole mingit vahet, millise pealkirja all ta neid makse maksab ja kas ühes osas või kahes. Ühe palju on ikka.
Re:Dividendid 2019 - 09.02.2019 14:38 Sel viisil kasumieraldist deklareerides kannatab eraisikust osanik kuna aastatulusse tuleb suurem summa ja see omakorda suurendab tulumaksu osa (vähendades maksuvaba tulu osa).
See TSD lisa 7 on maksuameti veebis nii rangelt ja ainult ühtemoodi programmeeritud, et valikuvabadus puudub, siis mul on kahtlus et taoline apsakas on kujunenud maksuameti ametnike poolt ja seaduseandja pole küll nii ette näinud seda üleminekuperioodi sellisel kujul.
Mikroettevõtjad peavad tõesti tegema koostööd oma raamatupidamisteenust osutava isikuga vältimaks eelpool toodud rahalist kahju liigse tulumaksukohustuse näol. Eriti veel sel juhul, kui raamatupidaja tahaks TSD-le panna dividendi summa+ 7%... (eelpool toodi selle vältimiseks väga hea lahendus).

Ja kasutada tasuks ka muid võimalusi oma elamiseks raha välja võtta.
Re:Dividendid 2019 - 09.02.2019 16:17 imari kirjutas:
Eriti veel sel juhul, kui raamatupidaja tahaks TSD-le panna dividendi summa+ 7%... (eelpool toodi selle vältimiseks väga hea lahendus).


Katsu nüüd aru saada, et mitte raamatupidaja ei taha... vaid see on tegelikult AINUS seaduslik viis dividende deklareerida. See, et osad raamatupidamisteenuse osutajad pakuvad variante, kuidas lihtsamini ja odavamalt hakkama saada, on siiski selline piiril laveerimine. Tore, kui keegi ei kontrolli ja siis ongi kõik hästi. (Miskipärast pole samas kohanud, et keegi tahaks palkadega samamoodi toimetada ja netosumma brutosummana deklareerida.)

Aga suhtumine, et raamatupidaja, kes seadust täidab, ei käitu mõistlikult, on ka pehmelt öeldes kummaline. Olgu see seadus siis nii ogar kui ta antud hetkel ongi.
Re:Dividendid 2019 - 10.02.2019 09:59 saame teisest firmast dividende, mis on maksustatud.
kuidas käib teada saamine, kas täis- või soodusmääraga?
ja kas saaja on füüsiline või juriidiline isik, kui firma eraisikule kuuluvatele osadele on seatud dividendide maksmise ajaks valdus juriidilise isiku kasuks ja väljamakse tehakse jur isikule?
Re:Dividendid 2019 - 10.02.2019 20:06 rotiplika kirjutas:

Deklareerisin nii:

b) soodusmääraga 1000*14/86 = 140, kinnipeetav tulumaks 1000*0,07 = 70, tulumaksu kulu kokku 210
Eraisiku aastatulusse arvutatakse 1000

Siis lugesin foorumit ja hakkasin endas kahtlema. Maksu kinnipidamine viitaks et C on õige variant. Kui osa väljamakstavatest dividendidest kuulub maksustamisele 20/80, ja osa 14/86, osa eraisikule osa firmale., juhe on koos. Koolitusel üteldi ka, et meil ei ole tegelikult seaduses netodividende.
Re:Dividendid 2019 - 11.02.2019 13:44 to saaja isik:
Kõige kindlam on maksja raamatupidajalt uurida, kuidas väljamakse on maksustatud.
Dividende makstakse osanikele, seega kui makstakse juriidilisele isikule, siis on juriidiline isik mõistetav osanikuna.

to aa:
jah, poliitkorrektne on variant C
Re:Dividendid 2019 - 12.03.2019 11:52 Ainuomanik tahab tänavu välja kuulutada dividendid 10000 eurot, millal need v'älja maksab ei ole teada (tänavu või tulevikus?)

Eelmisel aastal maksis välja 9000 eurot, sellelt 20/80 tulumaksu.

Kui suur on summa, mida aruande kinnitamisel jooksva aasta kasumiaruandesse ettevõtte tulumaksuna kirja paneme? Kas 2500 eurot?
Tundub , et vist mitte., aga kui palju siis?
Re:Dividendid 2019 - 12.03.2019 12:17 Ainuomanik, jätku need dividendid välja kuulutamata. Seda enam kui pole veel teadagi kas saab need välja makstud sel või hoopiski järgneval aastal.
Enne aastaaruande kinnitamist lasku neist kasumi jaotamise ettepanekutest ning otsustest enteriga üle. Ei ole vaja välja kuulutada asju mida võib-olla ei suudeta. Raha jätkub ja saab enesele dividende maksta, siis teeb otsuse ning annab kõigepealt raamatupidajale arvestamiseks. Kuna 2018 maksis enesele 9000, siis sellest madala maksumääraga on 1/3=3000 ja sellelt summalt tuleb eraisiku tulumaks 7% kinni pidada ja kätte saab (3000-210) 2790 eurot. Kui tahab dividende saada 10000, siis puhtana võib kätte saada 2790+7000=9790
Ettevõtte tulumaks tuleb samuti 3000-lt 14/86 määraga ja 7000-lt 20/80 määraga, aga selle arvestab juba e-maksuamet TSD lisas 7 kokku.
Edu arvestamisel, kuid minu soovitus on aastaaruandes dividendide maksmise ettepanekud ja otsused ühemehefirma puhul jätta täitmata, need tabelid lihtsalt tühjalt kinnitada.
Re:Dividendid 2019 - 12.03.2019 12:46 Kas sellest tühjaks jätmisest mingit jama ei tule? Olen neid ettepanekuid/otsuseid lasknud alati täita, ka neil , kes tegelikult kahjumiga on lõpetanud. Ikka klausliga, et otsustati jaotamata kasumit mitte välja maksta.

Tegelikult on see omanik ikka iga aasta dividende maksnud. Eks ta tahabki niipalju kuulutada, kui ta suudab aasta jooksul ka välja maksta.
Siiski on eelmistest aastatest veel väike dividendide võlg kohustisena ja ettevõtte tulumaksu kohustisena nendelt dividendidelt veel mõned sajad eurod bilansi passivas üleval. Mis sellest tulumaksust veel saab?
Re:Dividendid 2019 - 12.03.2019 16:24 Kui kahjum on, siis mida veel välja maksta on?
Kes kangesti tahab neid dividende ette välja kuulutada saab toimida kahel viisil:
- arvutab tulumaksu kulu täpselt välja, arvestades soodusmäära (nt summa x soodusmääraga ja summa y täismääraga vms)
- loeb soodusmäära tingimuslikuks ning arvestab ettevõtte tulumaksu kulu täismääras ning kui välja maksmisel ilmneb soodusmäära asjaolu, siis korrigeerib tulumaksu kulu vastavalt.
Re:Dividendid 2019 - 12.03.2019 17:47 einari kirjutas:
Kas sellest tühjaks jätmisest mingit jama ei tule?

Mina olen kõigil oma tuttavatel ühemehefirmadel lihtsalt lasknud need kaks lõpu-lisa enteriga üle käia ja nii juba aastaid. Mis tüli sealt ikka tekkida saab, kui aastaaruande kinnitamise ajaks see ainuosanik veel ei teagi palju ta tahab dividende võtta ja kas sel aastal üleüldse on võimalik võtta. Ainuosanik võib iga kell oma otsuseid muuta. Ega suur kasuminumber ei tähenda veel suure raha olemasolu
Re:Dividendid 2019 - 13.03.2019 14:51 Tere, kas väljakuulutatud dividendide see osa mis maksustatakse 14+7% tulum
aksuga kantakse kuluks või vähendatakse eelmiste perioodide kasumit
Re:Dividendid 2019 - 13.03.2019 15:37 Kuulutad välja dividendid väljamaksmiseks näiteks 10000, siis see summa läheb eelnevate aastate kasumist maha. Ettevõtte tulumaks aga läheb ettevõtte jooksva aasta kuluks, kuidas kellelgi, kas kasumiaruandesse läheb ettevõtte tulumaksuks 14/86 või 20/80 või mõlema koondsumma.
Hakates dividende välja maksma ja deklareerima, siis TSD lisa 7 annab juba ette summa, mis madala määraga maksustamisele kuulub. Dividendide väljamaksmisel kõigepealt tuleb ära kasutada madala maksumääraga dividendide osa ja alles seejärel ülejäänud, mis 20/80-ga maksustamisele kuuluvad ja milledelt ei pea eraisiku tulumaksu -7% arvestama ega INF 1-s eraldi teise reaga inimese kohta deklareerima. E-maksuameti programm muudmoodi ei lase toimetada, kui madala määraga esmajärjekorras.
Eraisikule makstavatelt dividendidelt maha arvestatav tulumaks -7% ei ole ettevõttele ei tulu ega kulu, vaid on kohustus bilansis, eraisiku tulumaks nagu palgagi puhul, ja tuleb maksta selle isiku eest riigile.
Dividendid 2019, bruto ja neto - 10.06.2019 10:33 Osanikud on teinud kasumi jaotamise otsuse, kus on määratud dividendide netosumma. Osaliselt rakendub ka tulumaksu soodusmäär. Juurde selgitati, et netosumma tähendab, et see summa tuleb osanikele välja maksta (st see on summa pärast eraisikute 7% kinnipidamisi).
Keeruliseks teeb asja see, et osanikeks on nii emaettevõte kui vähemusosanikest eraisikud. Kui hakata väljamakstavale summale tagurpidi kinnipeetavat tulumaksu juurde lisama, et saada kätte dividend koos kinnipeetava maksuga, siis tekib olukord, kus eraisiku dividendile lisastakse ja ettevõttest osaniku dividendile ei lisata.
Millist summat on vaja osaluste alusel jaotada, kas väljamakstavat summat või summat koos 7% kinnipeetava tulumaksuga? Proportsioon tuleb bruto ja neto puhul erinev, kuna eraisikute ja firmade tulumaksu arvestus on erinev.
Kas aastaaruande kasumi jaotamise otsusesse pannakse väljamakstav summa või summa koos 7% tulumaksuga?
Re:Dividendid 2019, bruto ja neto - 10.06.2019 10:55 Dividendide maksmise otsus tehakse brutosummas. Kui dividende soovitakse jagada ebaproportsionaalselt, siis peab selline võimalus olema ette nähtud põhikirjas.
Re:Dividendid 2019, bruto ja neto - 01.07.2019 14:12 Palun infot.
Iga aasta on jagatud kasumist kindlat summat dividende..kas praegu võin ka samat summat maksta ja maksud ikka samad 20/80 tulumaks.või pean uue seaduse järgi arvutama tulumaksu.
Re:Dividendid 2019, bruto ja neto - 01.07.2019 14:22 võid brutos jagada sama summa, aga maksud ikka uue korra järgi.
Re:Dividendid 2019, bruto ja neto - 01.07.2019 14:24 Olles igal aastal maksnud dividende, siis Sul polegi muud valikut, kui maksud maksta uue seaduse järgi. Eraisik ei saa enam puhtana kätte dividendisummat, osalt tuleb tulumaks-7% maha arvestada.
Kui otsustate maksta näiteks 10000, siis katseta TSD lisa 7-s need arvestused üle. Pannes lisa 7-sse divid. näiteks 10000, siis e-maksuameti programm ise arvestab mis madala määraga ja mis mitte jne.
Re:Dividendid 2019, bruto ja neto - 01.07.2019 14:27 anna kirjutas:
võid brutos jagada sama summa, aga maksud ikka uue korra järgi.

Bruto-neto, kõik segi! Varemalt just nimelt jaotati dividendid netona ja ettevõtte tulumaks maksti peale. Näiteks said kätte (netos) 10000, siis maksud maksti mitte 20%, vaid 20/80 ehk 25% 2500 eurot. Varemalt oli nö. bruto 12500 eurot.
Re:Dividendid 2019, bruto ja neto - 10.07.2019 17:40 Täiesti jabur! Madalama maksumääraga maksustatud dividendide tm peab arvestama esimesena väljamakstavate dividendide osas(kui on ettevõtetele ja erasikutele, siis mõistlik on ennem väljamaksta ettevõtetele div, siis ei jää enam madalama maksumääraga maksustatud div, väljamakseid eraisikule, +7% tm.,siis läheb ikka 20/80). Juhul kui madala maksumääraga maksustatav dividendi summa katab ettevõtetele dividendide väljamaksel.

Ja tekib veel küsimus, kui dividendide tulumaksukulu kajastatakse dividendide väljamaksmise otsuse alusel otsuse kuupäevaga, milline see summa on, kuidas seda arvutada? Kui tegelik tulumaks selgub alles INF täitmisel.
Re:Dividendid 2019, bruto ja neto - 10.07.2019 19:10 triinu lepa kirjutas:

Ja tekib veel küsimus, kui dividendide tulumaksukulu kajastatakse dividendide väljamaksmise otsuse alusel otsuse kuupäevaga, milline see summa on, kuidas seda arvutada? Kui tegelik tulumaks selgub alles INF täitmisel.

See on jah väga hea küsimus, kuid kui üks ettevõte on otsustanud dividende välja maksta, siis peaks seal olema ka kuupäev millal dividendid makstakse ning nii on võimalik need otsuse tegemise kuupäevaga välja arvestada.
Ausalt öeldes oleme juba aastaid jätnud aastaaruande lisadesse kasumi jaotamise ettepanekusse ning otsusesse dividendide summa kajastamata, kuigi dividende on makstud igal aastal ja vastavalt võimalustele ka mitu korda aastas. Otsuseid võib alati muuta, olgu siis parem aastaaruande lõpus see otsus tegemata, lihtsam kõigile. Eelmisel aastal sai dividende makstud nii, et nende summa jaguks täpselt kolmega. Sel aastal sai makstud rohkem ja lasksin enne väljamakset e-maksuameti programmil kõik välja arvestada, et hiljem jama ei tekiks maksude arvestamisel ning reaalsetel väljamaksetel. Tahad või mitte, kõigepealt arvestab e-maksuamet madalama määraga. Saab need kaelast ära, läheb edasi juba vanas vaimus.

Postita uus teema: "Finantsarvestuse ĂĽldfoorum"
nimi:
pealkiri:
boardcode:
 Värv:  Suurus: Sulge kőik tagid
Sőnum:

emotikonid:
B) ;) :) :laugh:
:ohmy: :x :mad: :blink:
:P :( :unsure: :rolleyes:
:y32b4: :lol: :dry: :huh:


emotikonid on lubatud
HTML ei ole lubatud
Sisesta kontrollkood  
* - sinu e-maili lehekljele ei kuvata